หน้าแรกข้อมูลสมาคมเพลงประทับใจกิจกรรมติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายกสมาคมภริยาฯ นำคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระห...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานบันทึกแถบวีดิทัศน์ อ...

  ประวัติความเป็นมา สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

      ปีพุทธศักราช 2533 พลเอก วันชัย เรืองตระกูล ปลัดกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น และคุณหญิง สรัสนันท์ เรืองตระกูล ได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเล็ก ๆ ขึ้น โดยชักชวนภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับหนัาที่ ดูแลทุกข์สุขของข้าราชการ และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     ต่อมา คุณหญิง สรัสนันท์ เรืองตระกูล จึงได้ขออนุมัติจากปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสมาคม แล้วได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 และใช้ชื่อว่า

"สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม"    อ่านเพิ่มเติม...

  กิจกรรม สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
167 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พลเ...
166 นายกสมาคมภริยาฯ ขอบคุณเจ้ากรมการพลังงานทหาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเหนือและข้าราช...
165 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมชมโครงการ "ศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต" และ โครงการ...
164 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี...
163 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยม "โครงการรวมพลคนรักบ้าน ร้านศูนย์บาท" ของศู...
162 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเลี้ยงในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ ๔+๑ ณ....
161 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ พบปะครอบครัวกำลังพล ตามโครงการครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยก...
160 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารของใช้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบ...
159 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการโครงการ๔+๑ของสมาคมภริย...
158 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ สักการะศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
157 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานมอบฝายชะลอน้ำ ณ.อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา(ปางปอย) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เช...
156 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เดินทางเข้า ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือกรมก...
155 คณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ ๑๑๐ ปี
154 สมาคมภริยาฯ ร่วมกับสถาบันกันตะบุตร ได้จัดอบรมบุคลิกภาพและการพูด "หลักสูตรการพูดในที่ชุมชนสำห...
153 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต โรงงานวัตถุระเ...
152 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ"รวมพลคนรักบ้าน ร้านศูนย์บาท" ของ โ...
151 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเ...
150 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกำลังพล ตามโครงการ "...
149 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร...
148 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมโครงการ "สานรัก สานฝัน รางวัลแด่น้อง" ของ โ...
147 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ๔+๑ ของสมาคมภริยาฯ ของ โรงงานว...
146 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลคนรักบ้านร้านศูนย์บาท ของ ศูนย์...
145 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกำลังพล ตามโครงการคร...
144 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมโครงการตามแนวพระราชดำริ พื้นที่การเรียนรู้เศรษ...
143 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา...
142 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต ของ ศูน...
141 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมโครงการสานรัก สานฝัน รางวัลแด่น้อง ของ ศูนย...
140 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ 4+1 ของสมาคมภริยาฯ ของ ศูนย์อำนว...
139 นายกสมาคมภริยาฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์การเรียนรู้ อาคารพักอาศัยพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ(อาค...
138 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานเปิด "ศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต" อาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดก...
137 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ...
136 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานกิจกรรมของโครงการ "ครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยกำลังพล ...
135 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจครบรอ...
134 ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบให้ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยากระทรวงก...
133 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมพระพิธีเลี้ยงพระเทศน์มงคลวิเศษถวายเป็นพระราชกุศลถวาย ...
132 สมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...
131 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
130 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาฯ นำพ...
129 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดด...
128 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและภริยาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพร...
127 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพ...
126 คณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
125 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการมอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรในกิจกรรม "รักแม่ รักษ์วัฒนธ...
124 สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ...
123 วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๐
122 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาฯ นำ คณะนายทหาร...
121 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร คณะกรรมการสมาคมภร...
120 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาฯ บันทึกแถบวิดิท...
119 นายกสมาคมภริยาฯ นำผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบันทึกแถบวิดิทัศน์อาศิรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชน...
118 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมอุปนายกสมาคมภริยาฯและคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา,ผ...
117 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม.ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ...
116 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธ...
115 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คณะก...
114 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
113 นายกสมาคมภริยาฯ รับเข็มเชิดชูเกียรติ การต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์
112 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถล...
111 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทานและพิธีห่มผ้าหลวงพ่อสมปรารถนา ณ วัดพิชยญาติการา...
110 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ ๔๑ ปี
109 นายกสมาคมภริยาฯ ขอบคุณผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการ"ส...
108 นายกสมาคมภริยาฯ ได้จัดกิจกรรมอาชาบำบัด แก่บุตรข้าราชการที่ร่วมโครงการ"สานรัก สานฝัน รางวัล แด...
107 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมและบุตรข้าราชการและครอบครัวในโครงการ"สานรักสานฝัน รางวัลแด่น...
106 นายกสมาคมภริยาฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับผู้ร่วมโครงการ"สานรักสานฝัน รางวัลแด่น้อง" ที่ไนท...
105 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯและผู้ร่วมโครงการ "สานรัก สานฝัน รางวัลแด่น้อง" เข้าเยี่ยมช...
104 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯและผู้ร่วมโครงการสานรักสานฝันรางวัลแด่น้อง เข้าเยี่ยมชมสวน...
103 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ คณะแพทย์ พาบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษพร้อมครอบครัว ร...
102 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
101 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปฏิบัติภารกิจเนื่องในงานพ...
100 ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบเงินจากการแข่งขันจักรยานให้สมาคมภริยาฯ เพื่อใช้สนับสนุนงานของสมาคมฯ
099 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาเป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ ฯ ครบ 11ปี
098 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ เดินทางไปเยี่ยมโครงการต่างๆของสมาคมภริยฯ
097 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน "Bike For All "
096 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯร่วมเปิดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
095 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ คณะกรรมการ สมาคมภริ...
094 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ "รักกันให้ลั่นทุ่ง"
093 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙
092 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอรับพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันส...
091 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ เข้ารดน้ำขอพร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เนื่องในโอกาสวัน...
090 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๒๙ ปี
089 การออกร้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและ ร้านสมาคมภริยาฯ ในงานกาชาดปี ๒๕๕๙ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน...
088 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิ...
087 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุม คณะอำนวยการออกร้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ร้านสมาคม...
086 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและของรางวัลเพื่อร่วมสนับสนุนการออกร้านฯ ในงานกาชาด...
085 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ไทยและสาธารณรัฐแห...
084 นายกสมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ รับมอบถังขยะจาก เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
083 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุมการจัดงานออกร้านสมาคมภริยาฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙
082 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนา สลก.สป. ครบปีที่ ๒๗
081 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
080 นายกสมาคมภริยาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ "เพนท์แก้ว"
079 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดวรนาถบรรพต(วัดเขากบ)
078 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ ณ.โรงงานวัตถุระเบิดทหา...
077 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคมภริยาข้าราชการ สป.
076 คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สป. นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงาน“วันแห่งการให...
075 นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สป. เข้ารับรางวัล“รัตนอุบาสิกา” มหาอุบาสิกาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ...
074 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ในงานนี้ ปลัดกระทร...
073 พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ อุปนายกสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะกรรมการ
072 นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อุปนายกและคณะกรรมการสมาคมฯ
ร่วมงานเลี้ย...
071 นายกสมาคมภริยาฯ นำอุปนายกฯ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ ๔ โครงการที่ ศอว.ศอพท. จังหวัดลพบุ...
070 นายกสมาคมภริยาฯ นำอุปนายก และคณะกรรมการสมาคม ไปตรวจเยี่ยมโครงการที่ ศอว.ศอพท. จังหวัดลพบุรี ...
069 นายกสมาคมภริยาฯ จัดงานเลี้ยง Thank you party nice to see you beautiful Friday
ให้คณะกร...
068 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันค...
067 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
066 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม(๓๐๐ผืน) ให้กับทหารแ...
065 ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียน สวัสดีปีใหม่และนำภาพมามอบให้ ...
064 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยกำลังพล รักษ์สุขภาพดีมีความสุข ใน...
063 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม (๖๐๐ผืน)
ให้กับ...
062 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม...
061 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานจัดงานวันเด็กของ สป. ที่ศูนย์ประชาชื่น และแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งให้ข...
060 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม และ คุณวิภาพร ช้างมงค...
059 พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองปลัดก...
058 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเย...
057 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะและอวยพร คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในวาระดิถีข...
056 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคม เข้าอำนวยพร และขอรับพรปีใหม่ จาก พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลั...
055 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม...
054 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกรา...
053 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำข้าราชการชั้นผ...
052 นายกสมาคมภริยาฯนำเครื่องภัตตาหาร ถวายแก่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕...
051 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานว...
050 นายกสมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรร...
049 นายกสมาคมภริยาฯ และสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม...
048 พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ อุปนายกสมาคมภริยาฯ ได้นำคณะกรรมการภริยาข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบริจา...
047 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมงานเพื่อนพึ่ง (ภา) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำ...
046 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานจัดงานพบปะเยี่ยมเยือนกำลังพล โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยภริยากำ...
045 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ และ...
044 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยือนกำลังพล โครงการ"ครอบคร...
043 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะสมาชิกฯ กราบนมัสการ พระเทพดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ส่งเสริมบำร...
042 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า...
041 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘...
040 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยม...
039 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕...
038 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก ณ ห้องไชยปราการ กรมก...
037 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมทั้งอุปนายกสมาคมฯและสมาชิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้...
036 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านก...
035 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย...
034 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
033 วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๙ พฤศ...
032 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการของสมาคมภริยาฯ โดยมีคณ...
031 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร พงศกร ทุมมานาม ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เ...
030 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณศศิณี ภัททิยกุล อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ในโอกาสเ...
029 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาสมาคมฯ
028 นายกสมาคมภริยาฯ บรรยายพิเศษให้กับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ...
027 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก พันเอกหญิง บุบผา สารฤทธิ์ อดีตนายกสมาคมภริยาฯ
026 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลในพื้นที่ประชาชื่น “โครงการ สานรัก ส...
025 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาความรู้ (ประชาชื่น) “โครงการส่งเสริม...
024 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก...
023 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าแสดงความยินดีแก่ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ในโอกาสเข้ารับต...
022 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก พลโทหญิง วรนุช เบ...
021นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษาสมาคมภริย...
020 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าแสดงความยินดีแก่ พลตรีหญิงรัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองท...
019 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในโอกาสเข้ารับ...
018 นายกสมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านองค์การทหารผ่านศึก ที่เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข...
017 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล...
016 คุณพีรเดช พัฒนจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เข...
015 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณหญิงกรกช มีเพียร อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ในโอกา...
014 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณแสงอรุณ กาญจนรัตน์ อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ในโอ...
013 นายกสมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับ พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ...
012 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
011 คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เข้า...
010 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้ากรมการพลังงานทหาร เนื่องในวันคล้า...
009 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่ทำการสมาคม...
008 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ถวายราชสักการะและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำ...
007 พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมภร...
006 พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เข้าแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมภริ...
005 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าแสดงความยินดีกับนายกสมาคมภริยาฯ ในโอกาสเข้ารับตำแ...
004 พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เจ้ากรมการพลังงานทหารฯ นำคณะข้าราชการกรมการพลังงานทหารฯ เข้าแสดงควา...
003 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ ในโอก...
002 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณหญิง อรพรรณ ศศิประภา อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ใ...
001 พิธี รับ – ส่ง หน้าที่นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 


คุณ ผ่องพรรณ จันทร์โอชา

นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
อีเมลล์  admin.opsd@mod.go.th
โทรศัพท์ 02-208-9693
   
   
ใบสมัครสมาชิก(คณะกรรมการ)
ใบสมัครสมาชิก(ข้าราชการ)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
เครื่องแบบสมาคมฯ
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานสมาคมฯ
 
ระบบงาน
โครงการ ๔ + ๑ ของสมาคมภริยาฯ
 
 

๔ โครงการของสมาคมภริยาฯ

๑.โครงการศูนย์ส่งเสริมความรู้     สู่อนาคต
๒.โครงการสานรัก สานฝัน
    รางวัลแด่น้อง
๓.โครงการครอบครัวอบอุ่นใจ
    สายใยรักภริยากำลังพล
    รักษ์สุขภาพดี มีความสุข
๔.โครงการรวมพลคนรักบ้าน
    ร้านศูนย์บาท
กิจกรรมสมาคมภริยาฯ
รวมกิจกรรม ปี ๕๙
 
ลิงค์เว็บไซต์สมาคมอื่น ๆ
สถิติการเยี่ยมชม
 
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๙๖ ภายในกรมการพลังงานทหารฯ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๘ ๙๖๙๓
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ admin.opsd@mod.go.th